دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-101 
8. تنوع قارچ های چوبزی دارویی، خوراکی و سمی بر روی خشکه دارهای افتاده راش و کاربرد آنها

صفحه 79-92

حامد آقاجانی؛ ابراهیم فرآشیانی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ سعید علی موسی زاده