داوران

 

بررسی کنندگان مقاله‌های دوره (19)،  شماره‌های (1 و 2) سال 1400  
   
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان publons
احمد فتاحی اردکانی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، ایران  
صادق صالحی دانشیار دانشگاه مازندران  
مینا کوه جانی گرجی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور H-3531-2017
حسین رنجبر اقدم دانشیار پژوهش  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  
حسن عسکری استاد پژوهش  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور U-8270-2017
سعیده اسکندری استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور C-7081-2017
مسعود امین املشی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان Q-5693-2017
جواد معتمدی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور A-7184-2018
علی محبی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور L-7494-2018
اصغر صالحی استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان R-4119-2017
مریم تیموری استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور S-8339-2016
علی علیزاده علی آبادی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی B-6024-2018
پرویز فاتحی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه تهران  
رضا اخوان دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور A-1033-2017
رقیه جهدی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  
غلامرضا مجردی دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان  
سیدجعفر سیداخلاقی مربی پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
مسلم سواری استادیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
علیرضا افتخاری استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-1198-2017
ابوالفضل جعفری استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور AAG-5500-2019
پرویز فاتحی استادیار  گروه جنگلداری دانشگاه تهران  
سیده معصومه زمانی استادیار پژوهش  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-2040-2018
بابک پیله ور دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه لرستان  
کیومرث سفیدی دانشیار  دانشگاه محقق اردبیلی  
حسین بدری پور عضو شورای عالی  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  
مسعود برهانی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان L-6521-2017
یحیی کوچ استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
حسن جهانبازی گوجانی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری  
هیوا ناصرزاده استادیار پژوهش  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور T-9601-2017
سایه سری استادیار پژوهش  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور S-6823-2017
محمد متینی زاده دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور F-2967-2017
سمانه سماوات استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور D-7657-2017
الهام نوری محقق  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
مریم نعیمی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور P-8651-2018
مصطفی جعفری دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-7816-2010
یاسر قاسمی آریان استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور G-9148-2019
محمدهادی راد محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد D-4659-2017
مصطفی مرادی استادیار گروه جنگل شناسی دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان  
احمد رحمانی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور A-6224-2018
ریحانه غلامی قوام آباد محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
عادل جلیلی استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور G-6487-2017
مهدی زهدی محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
سید ابراهیم صادقی استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
مجید توکلی مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان A-9462-2017
محمد عواطفی همت استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  
اسماعیل کرمی دهکردی دانشیار  گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  
مسعود بیژنی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  
مسعود یزدان پناه دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
سید موسی صادقی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور P-8517-2017
سارا تیموری استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور AAU-7138-2020
صدیقه غنائی مربی پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ABR-7721-2022
شعبان شتایی جویباری استاد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊطﺒﯿﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن  
هرمز سهرابی استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس  
مرتضی پوررضا استادیار  دانشگاه رازی کرمانشاه  
احسان زندی اصفهان دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور S-4671-2016
سید جمال الدین خواجه الدین استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان  
مهدی معمری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
وحید اعتماد دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
انوشیروان شیروانی دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه تهران  
رستم خلیفه زاده محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
آزاده گوهر دوست محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
عباس بانج شفیعی استاد دانشگاه ارومیه  
وحید اعتماد دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
محمدرضا زرگران استادیار دانشگاه ارومیه  
امیر نعیمی استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان  
لیلا صفا استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان  
محمد خسروی استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه  
مریم رفعتی استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی  
مهران زند دانشیار پژوهشکده حفاظت آب و خاک  
طیب رضئی استادیار  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  
حسین بدری پور سایر عضو شورای عالی - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  
شیرین شیرازیان استادیار هیات علمی دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران  
منصور پورنوری استادیار استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  
علی دهقانی استادیار سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی J-5397-2017
حسین کربلائی خیاوی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل O-5376-2017
محسن مفیدی نیستانک دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور S-1818-2016
میرمهرداد میرسنجری استادیار دانشکده  محیط زیست دانشگاه ملایر  
مهدیه رضایی استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه پیام نور  
سید محمد شبیری استاد گروه آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور  
شهرزاد فریادی دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
مصطفی نیکدل استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  
         
بررسی کنندگان مقاله‌های دوره (18)،  شماره‌های (1 و 2)  سال 1399  
   
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان  
زهره ابراهیمی خوسفی دکترای تخصصی بیابان زدایی سایر  
توحید ابراهیمی گجوتی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی V-3760-2017
جمشید یاراحمدی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی R-5132-2017
حمید یارمند مربی پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
راهله استادهاشمی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی Q-8603-2017
سعیده اسکندری استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور C-7081-2017
وحید اعتماد دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
علیرضا افتخاری استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-1198-2017
طیب افشارنیا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-غرب  
مسعود  امین املشی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان Q-5693-2017
مهدی امینی استادیار دانشگاه شهرکرد  
سودابه امینی محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
طاهره انصافی مقدم مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-2755-2018
بتول آهنی استادیار پردیس البرز دانشگاه تهران   
محمود بیات استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور S-1673-2016
حسین بدری پور عضو شورای عالی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  
حسین بشری استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان  
مهتاب پیرباوقار دانشیار دانشگاه کردستان  
مهدی پورهاشمی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور A-3443-2017
مجید توکلی مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان A-9462-2017
مصطفی جعفری دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-7816-2010
رقیه جهدی استادیار  دانشگاه محقق اردبیلی  
ابوالفضل حاجی اسمعیلیان محقق موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور AAG-2747-2021
هاشم حبشی استادیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
موسی خانی استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی  
علیرضا خوانین زاده استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان  
مهدی داوری دانشیار دانشگاه اردبیل  
علی اصغر درویش صفت استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  
علی دهقانی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان J-5397-2017
مهدی دوستکامیان سایر دکتری اقلیم شناسی دانشگاه زنجان  
محمدمهدی ربیعه استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند  
رامین رحمانی دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
مهناز رشیدی محقق پژوهشگاه قوه قضائیه  
صدیقه زارع کیا استادیار پژوهش مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد S-7446-2016
سیده معصومه زمانی استادیار پژهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-2040-2018
رسول زمانی دانشیار دانشگاه شهرکرد  
مریم زمهریر غایب دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور S-5650-2016
مهران زند دانشیار پژوهشکده حفاظت آب و خاک  
کاظم ساعدی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان S-2322-2016
سایه سری استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور S-6823-2017
شعبان شتایی جویباری استاد دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان  
هنگامه شیراوند محقق مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی  
علیرضا شهریاری دانشیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل  
سید ابراهیم صادقی استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
اصغر صالحی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان R-4119-2017
راضیه صبوحی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  
رؤیا عابدی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه تبریز  
هلن عالی پناه استادیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور N-8713-2017
سید یوسف عرفانی فرد دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران  
حسن عسکری استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  
محمدعلی علیزاده دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور B-5240-2018
سعید علی موسی زاده محقق ایستگاه تحقیقان جنگل و مرتع پاسند  
مولود غلام زاده استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی آمل S-2737-2016
ریحانه غلامی قوام آباد محقق مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
پرویز فاتحی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه تهران  
سمیرا فراهانی استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور U-6930-2017
ابوالقاسم قاسمی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور L-3015-2017
بابک قرالی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین C-4431-2017
حسن قلیچ نیا دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران  
شعبان قلندر آیشی استادیار دانشگاه گنبد کاووس  
مهدی کیادلیری استادیار  سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور  
فرزانه کازرانی استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور Q-9212-2017
اسماعیل کرمی دهکردی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس  
حسن کریم زادگان سایر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان  
یحیی کوچ استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
ابراهیم گیلاسیان استادیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور N-2169-2017
حمیدرضا متین فر دانشیار دانشگاه لرستان  
علی محبی استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور L-7494-2018
پریسا محمدپور استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان P-8558-2017
یزدان مرادی استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  
سهیلا میرزایی دانشیار انشگاه همدان  
محسن مفیدی نیستانک دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور S-1818-2016
سید حسن ملکشی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور H-6048-2017
فریبا مهرخو استادیار دانشگاه ارومیه  
شیده موجرلو استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
امیر نعیمی استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان  
فرید نورمند موید استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  
احمد ولی پور استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان  
         
بررسی کنندگان مقاله‌های دوره (17)،  شماره‌های (1 و 2) سال 1398  
   
ابراهیم ابراهیمی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  
علی احدیت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  
امیرهوشنگ احسانی دانشیار دانشگاه تهران  
حمزه احمدی استادیار مدرس گروه جنگل و مرتع دانشگاه ایلام   
اکرم احمدی محقق دانشگاه شهید بهشتی  
جمشید یاراحمدی استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  
حمید یارمند مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
سعیده اسکندری استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
محمدرضا آصف مربی پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  
سید اصغر آل حسین مربی پژوهش مرکز کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس  
سهراب الوانی نژاد استاد دانشگاه  یاسوج  
امین املشی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان  
مهتاب پیرباوقار دانشیار دانشگاه کردستان  
مریم پهلوان یلی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان  
فرخ پورشکوری اله ده استادیار سازمان فضایی ایران  
مجید توکلی مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان  
ابوالفضل جعفری استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
علی جهانی دانشیار دانشکده محیط زیست البرز  
رقیه جهدی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  
سید اسعد حسینی دکتری اقلیم شناسی  دانشگاه محقق اردبیلی  
جعفر حسین زاده دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام  
بهنام حمزه ای دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
محمد خیراندیش دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان  
رستم خلیفه زاده محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
آرش راسخ دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز  
منیژه رجب پور محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
علیرضا رجبی مظهر استادیار پژوهش مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان  
احسان رخشانی دانشیار دانشگاه زابل  
سمانه رضوی زاده استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
سیده معصومه زمانی استادیار پژوهش استادیار/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
مهران زند دانشیار پژوهشکده حفاظت آب و خاک  
عبدالرسول سلمان ماهینی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی گرگان  
شعبان شتایی جویباری استاد دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان  
کوروش شیرانی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  
آناهیتا شریعت محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
انوشیروان شیروانی دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه تهران  
آزاده صالحی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
احد صحراگرد استاد دانشکده علوم کشاورزی استان گیلان  
علی اصغر طالبی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  
کامبیز طاهری آبکنار دانشیار دانشگاه گیلان  
محمدکاظم عراقی مربی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
حسن عسکری استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  
افشین علیزاده شعبانی استادیار گروه محیط زیست دانشگاه تهران  
مولود غلام زاده استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آمل  
پرویز فاتحی استادیار گروه جنگلداری دانشگاه تهران  
سید علی اصغر فتحی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
سمیرا فراهانی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
سید رشید فلاح شمسی دانشیار دانشگاه شیراز  
فرزانه کازرانی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
آزاده کریمی استادیار دانشگاه گیلان  
مینا کوه جانی گرجی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
آزاده گوهر دوست محقق  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
محمدحسین لباسچی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
حسین لطفعلی زاده دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  
داود مافی غلامی استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد  
منصوره میرابوالفتحی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  
میرمهرداد میرسنجری استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه ملایر  
جواد معتمدی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
علی مهدوی دانشیار گروه علوم جنگل، دانشگاه ایلام  
شیده موجرلو استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
هیوا ناصرزاده استادیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور  
مهردخت نجف پور نوایی استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
مصطفی نیکدل استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی