اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

jalilirifr-ac.ir
0000-0001-6494-181X

h-index: 15  

سردبیر

حسن عسکری

حشره شناسی- آفتکش های بیولوژیک استاد پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

askary2gmail.com
0000-0002-6825-7828

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی ابراهیمی

بیوتکنولوژی گیاهی استاد، دانشگاه پیام نور

ebrahimi_mpnyahoo.com
0000-0002-2610-9018

h-index: 7  

ابراهیم پورجم

بیماری شناسی گیاهی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

pourjamemodares.ac.ir
0000-0003-3665-1692

h-index: 14  

مرتضی خداقلی

اکولوژی مرتع-اقلیم‌شناسی دانشیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

m_khodagholiyahoo.com
0000-0001-7969-6386

h-index: 4  

سید جمال الدین خواجه الدین

سنجش از دور و اکولوژی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

khajedinyahoo.com
0000-0002-9592-5254

h-index: 14  

شعبان شتایی

مدیریت جنگل-سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeeyahoo.com
0000-0002-3868-8475

h-index: 11  

انوشیروان شیروانی

اکولوژی و ژنتیک جنگل دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران

shirvanyut.ac.ir
0000-0001-9953-3779

h-index: 11  

سیدابراهیم صادقی

حشره شناسی استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
ebrahim.sadeghirifr-ac.ir
0000-0002-3073-991x

h-index: 5  

علی اصغر طالبی

حشره شناسی، رده بندی و کنترل بیولوژیک دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

talebiamodares.ac.ir
0000-0001-5749-6391

h-index: 21  

دوستمراد ظفری

بیماری شناسی گیاهی استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

zafari_dbasu.ac.ir
0000-0002-2108-8115

h-index: 11  

احمد عاشوری

اکولوژی و کنترل بیولوژیک استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ashouriut.ac.ir
0000-0002-5508-4964

h-index: 16  

اصغر فلاح

زیست‌سنجی جنگل استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

fallah2007yahoo.com
0000-0002-3300-3975

h-index: 8  

محمد متینی زاده

بیولوژی خاک دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

matinirifr-ac.ir
0000-0003-2452-6819

h-index: 8  

منصوره میر ابوالفتحی

بیماری شناسی گیاهی استاد پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

mmirab2000yahoo.com
0000-0002-8318-9050

h-index: 13  

مصطفی نیکدل

حشره شناسی دانشیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

mnikdel1374gmail.com
0000-0001-8595-6420

h-index: 2  

مدیر داخلی

ریحانه غلامی

گیاه پزشکی-کنترل بیولوژیک آفات دکتری کنترل بیولوژیک آفات، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

r.gholamirifr-ac.ir

کارشناس نشریه

مریم معصوم‎تمیمی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

tamimirifr-ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

اصغر احمدی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ahmadirifr-ac.ir