دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1397، صفحه 129-257 
بررسی فون سوسک‌های خانواده Carabidae در جنوب شرقی استان تهران، ایران

صفحه 244-249

حمید قبادی؛ حمید قاجاریه؛ جاماسب نوذری؛ سعید آزادبخش