دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آذر 1388، صفحه 51-131 
بیماری گل‌سبزی سیاه دانه در منطقۀ سمیرم اصفهان

صفحه 51-58

صادق جلالی؛ مهدی نصر اصفهانی؛ محمدرضا باقری


معرفی آفات Atriplex verrucifera M.B. و پراکنش آن ها در مراتع استان آذربایجان شرقی

صفحه 90-99

مصطفی نیکدل؛ بهمن صدقیان؛ امیرحسین طالب پور؛ امرعلی شاهمرادی


مقایسة خسارت سنک صنوبر (Het.: Tingidae) Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) روی گونه ها و کلن های صنوبر در کرج

صفحه 106-114

مهری باب مراد؛ سید ابراهیم صادقی؛ محسن حسام زاده حجازی؛ رسول امید


معرفی شته های گیاهان دارویی و دشمنان طبیعی آنها در استان همدان

صفحه 115-127

نورعلی رجبی مظهر؛ علی رضوانی؛ احسان رخشانی؛ حمید یارمند