دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39، مهر 1401، صفحه 1-219 
تأثیر آفت پروانه جوانه‌خوار بلوط (Tortrix viridana L.) بر شاخص سطح برگ در زاگرس شمالی

صفحه 83-68

الهه معروف زاده؛ پدرام عطارد؛ مهدی پورهاشمی؛ توماس گرنت پایپکر


مطالعه ویژگی های فنوتیپی، ژنوتیپی و دامنه میزبانی استرین های Pseudomonas savastanoi، عامل گال زیتون و خرزهره

صفحه 117-136

گلچهر پورمحمدی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ نرگس فلاحی چرخابی؛ ابوالقاسم قاسمی


ارزیابی خشکسالی و مداخلات انسانی در کاهش ذخایر آب زیرزمینی

صفحه 200-219

سمیرا زندی فر؛ عادل جلیلی؛ زهرا سعیدی فر؛ مریم نعیمی