دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1384، صفحه 107-223 
مطالعه بخشی از فون بندپایان گیاهان دارویی مراتع در استانهای تهران، قزوین، اصفهان

صفحه 107-128

حمید یارمند؛ سید ابراهیم صادقی؛ محمود محمدی؛ سلمی سیدابراهیمی؛ احمدرضا سیف‌الهی


بررسی آلودگی درختان راش به شپشک پنبه‌ای Cryptococcus fagisuga Barspar در استان گیلان

صفحه 159-174

مسعود امین املشی؛ منصور صالحی؛ بیت ا… امانزاده؛ رضا رشیدی؛ ابراهیم عادلی


بررسی کیفیت اسیدیته نزولات جوی جنگل تحقیقاتی واز (چمستان نور)

صفحه 193-206

علی صلاحی؛ شیرین گرانفر؛ شهرام بانج شفیعی؛ ابراهیم عزیزخانی؛ کرمعلی ذبیحی؛ وحیدرضا منیری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی


گزارش زنبور پارازیتویید Aphidius popovi از ایران

صفحه 207-208

بهارک خیاط زاده؛ سید ابراهیم صادقی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ سعید محرمی پور؛ احسان رخشانی


گزارش چهار گونه جدید زنبور گالزای بلوط (Hym.: Cynipidae) از ایران

صفحه 209-210

سید ابراهیم صادقی؛ محمد زرگران؛ مجید توکلی؛ حسن عسکری؛ احمد محرابی؛ ستار زینالی


گزارش دو گونه جدید زنبور گالزا Andricus multiplicatus و A. burgundus از ایران

صفحه 211-212

محمد رضا زرگران؛ سید ابراهیم صادقی؛ بخشعلی ساعتلو


گزارش قارچ بیمارگر حشرات Paecilomyces lilacinus از روی سوسک سرشاخه خوار رز Osphranteria coerulescens در ایران

صفحه 213-218

هاجر حمیدی مطلق؛ سید ابراهیم صادقی؛ سید علی نجات سالاری؛ هادی استوان؛ حسن عسکری؛ محمود زاهدی