دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، آذر 1385، صفحه 47-126 
تعیین میزان و شدت آلودگی گونه‌های درختی به سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta در فضای سبز شهر اصفهان

صفحه 47-60

افسانه مظاهری؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ سید ابراهیم صادقی؛ یوسف نمازی


بخشی از فون سوسکهای شاخک بلند جنگلها و مراتع ایران

صفحه 93-102

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ جیان فرانکو سما؛ حمید یارمند؛ بهمن صدقیان؛ مجید توکلی؛ سید مرسل احمدی؛ ناصر فرار؛ وداود علیقلی‌زاده


بررسی میزان خسارت سنک Monosteira unicostata روی گونه‌ها و کلن‌های مختلف صنوبر در کرج

صفحه 103-112

مهری باب‌مراد؛ ابراهیم عزیزخانی؛ رسول امید؛ ابراهیم فراشیانی


گزارش زنبور (Conomorium patulum (Hym.: Pteromalidae از ایران

صفحه 123-124

مصطفی نیکدل؛ بهمن صدقیان؛ علی اصغر دردایی؛ حسن عسکری؛ هانس بور