دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، آذر 1390، صفحه 81-148 
اولین گزارش سوسک بذرخوار Caryedon mesra و میزبان‌های آن از ایران

صفحه 109-115

لادن عباس‎زاده؛ سیدابراهیم صادقی؛ حمیدرضا قاجاریه؛ حمید یارمند؛ وحیدرضا منیری؛ سیدرضا گلستانه؛ عباس صلاحی


بررسی فلور منطقه کرسنک استان چهار‏محال و بختیاری از ‌نظر ارزش حفاظتی

صفحه 124-136

حمزه‌علی شیرمردی؛ محمد فیاض؛ مهدی فرحپور؛ ولی‎الله مظفریان


مقایسه دو روش ارزیابی بانک بذر خاک در مراتع البرز شمالی

صفحه 137-148

آزاده عالم‌زاده گرجی؛ رضا عرفانزاده؛ سید حسن زالی