دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1394 
اثرگذاری عوامل اقلیمی و تبخیرتعرق بر زوال جنگل‎‎های زاگرس مرکزی در استان لرستان

صفحه 97-112

پدرام عطارد؛ سید محمد معین صادقی؛ فریدون طاهری سرتشنیزی؛ سعید ساروئی؛ پریسا عباسیان؛ مهرنوش مسیح پور؛ فرشته کردرستمی؛ آرش دریکوندی


سمیت تنفسی اسانس 53 گونه اکالیپتوس ایرانی علیه آفت انباری، (Sitophilus oryzae L. Col., Curculionidae)

صفحه 132-139

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ ریتا محمد آونگ؛ محمد حسن عصاره؛ ذوالکیفلی عمر؛ موردی رحمانی


برآورد آستانه‎ پایین دمای رشد و نمو و نیاز دمایی شب‎پره‎ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre)

صفحه 150-159

ناصر فرار؛ عباس علی زمانی؛ ناصر معینی نقده؛ ابراهیم عزیزخانی؛ مصطفی حقانی


بررسی آفات کاکتوس Opuntia ficus-indica در استان‎های بوشهر، ایلام و کرمانشاه

صفحه 171-175

ابراهیم عزیزخانی؛ رسول امید؛ وحید رضا منیری؛ حمید یارمند؛ ستار زینالی