دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدل‌سازی تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای زاگرس در راستای حفاظت از درختان مادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اسفند 1395

مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ یحیی خداکرمی؛ پریسا پناهی


بررسی تغییرات پوشش اراضی در یک دوره 46 ساله در منطقه کیاسر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1396

رمضان راعی؛ زینب جعفریان؛ جمشید قربانی


آشکارسازی رخداد امواج گرما در سایت‌های پایش زوال زاگرس استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

فاطمه درگاهیان؛ سمانه رضوی زاده