دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، آذر 1393، صفحه 79-160