دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-160