دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1386، صفحه 105-198 
5. بررسی مقدماتی اثر قارچ Lecanicillium muscarium روی چند قارچ بیمارگر گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 151-159

حسن عسکری؛ محمد فتی مرادعلی؛ مریم عجم حسنی؛ سیده معصومه زمانی


7. پارازیتوئیدهای زنبورهای گالزای بلوط در استان لرستان

صفحه 175-186

ابراهیم عزیزخانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ غلامرضا رسولیان؛ رسول امید؛ وحیدرضا منیری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ علی صلاحی