دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1386، صفحه 105-198 
پارازیتوئیدهای زنبورهای گالزای بلوط در استان لرستان

صفحه 175-186

ابراهیم عزیزخانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ غلامرضا رسولیان؛ رسول امید؛ وحیدرضا منیری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ علی صلاحی