دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1387، صفحه 79-156 
1. معرفی فلور، شکل زیستی و وضعیت رویشی علف‌های هرز در صنوبرکاری های استان مرکزی

صفحه 79-87

غلامرضا گودرزی؛ حجت‌الله زاهدی‌پور؛ موسی رنجبر ماسوری؛ عباس متقی


7. بررسی و شناسایی نماتدهای انگل گیاهان دارویی در استان اصفهان

صفحه 142-152

مهدی نصر اصفهانی؛ علیرضا احمدی؛ هادی کریمی‌‌پورفرد؛ حسن الماسی