دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، آذر 1389، صفحه 95-182 
بررسی میکوبیوتای چوب‌های وارداتی از کشور روسیه

صفحه 95-110

جمشید بوجاری؛ جعفر ارشاد؛ مهرداد عباسی؛ رسول زارع؛ بیتا عسگری؛ محمدرضا عارفی پور؛ فرزانه عادل


بررسی تناوب نسل و میزبان در زنبورهای گالزای بلوط جنس Andricus در استان لرستان

صفحه 111-118

ابراهیم عزیزخانی؛ رسول امید؛ وحید رضا منیری؛ حمید یارمند


تعیین وسعت اقتصادی واحدهای مرتع‌داری مدیریت و حفاظت شده

صفحه 128-141

محمد مظهری؛ ناصر شاهنوشی؛ حمیده خاکسارآستانه


تأثیر وجین علف هرز بر رشد و عملکرد نهال چهار گونه سوزنی‌برگ در نهالستان

صفحه 142-155

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری؛ احمد رحمانی؛ حامد یوسف‌زاده


ویژگی‌هایی از زیست‌شناسی شپشک Parlatoria crypta روی گیاه گازرخ (Moringa peregrina) در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 156-164

وحیدرضا منیری؛ هاشم کنشلو؛ سیدابراهیم صادقی؛ محمدرضا عارفی‌پور؛ ابراهیم عزیزخانی؛ محمدجعفر فارسی؛ حمید یارمند؛ رسول امید؛ محمدابراهیم فرآشیانی؛ معصومه مقدم


تعیین میزان آلودگی موخور در جنگل‌های بلوط میان تنگ استان ایلام

صفحه 178-182

بهروز ناصری؛ فرشید کرمی؛ فتح الله نادری؛ عماد سلامت