دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، آذر 1383، صفحه 119-212 
بررسی زیست شناسی کفشدوزک Oenopia conglobata روی شته صنوبر Chaitophorus populeti در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 119-132

زهرا مجیب حق قدم؛ سیدابراهیم صادقی؛ جلال جلالی سندی؛ جلیل حاجی زاده


معرفی جنس جدید Creolopltus cirrltatus از روی چوب راش درایران

صفحه 205-208

محمدرضا عارفی پور؛ محمود ذکایی؛ حسن عسکری؛ سیدعلی موسی زاده؛ سید علی نجات سالاری؛ ستار زینالی


بررسی بیولوژی پروانه برگخوار بنه Ocnerina terebinthina در منطقه حفاظت شده خجیر

صفحه 209-212

رسول امید؛ ابراهیم عزیز خانی؛ حسن عسکری؛ وحیدرضا منیری