دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1382، صفحه 97-194 
بررسی رابطه ترافیک و جذب فلز سرب در کاج تهران

صفحه 179-188

علی صلاحی؛ شیرین گرانفر؛ وحیدرضا منیری؛ ابراهیم عزیز خانی؛ رسول امید؛ ستار زینالی


مقاله کوتاه گزارش زنبور (Psyllaephagus claripes (Hym.: Encrytidae از ایران

صفحه 193-194

نورعلی رجبی مظهر؛ سید ابراهیم صادقی؛ حمید یارمند