ارزش‏گذاری اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی جنگل ارغوان دره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌‏زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌‏زیست، پژوهشکده آب و محیط‏زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

از دیدگاه اقتصاد منابع طبیعی، ارزش‌گذاری به‏جای برچسب قیمت قائل شدن، به معنای برآورد ارزش کالاها و خدمات اکوسیستم‏های طبیعی است تا مدیریتی هدفمند و توانمند در راستای ایجاد چارچوبی برای حفاظت و حراست بیشتر از محیط طبیعی میسر گردد. در جوامع مختلف، ارزش‏های اکوسیستم‏ها، نسبی و پویا بوده و تحت تاثیر شرایط مختلفی همچون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. به همین دلیل، ارزش‏گذاری به توازن بین تغییرات محیطی و نیازهای جامعه کمک می‏کند. این مطالعه به بررسی ارزش‏گذاری کالاها و خدمات جنگل ارغوان‏دره شهرستان مشهد از بُعد ارزش‏های متنوعی همچون تفریحی و حفاظتی و نیز کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، خاکزایی، تنظیم‌ گاز، محصولات تولیدی و حمایت از مراتع و اراضی زراعی و باغات می‏پردازد. برای برآورد ارزش اقتصادی هر کالا یا خدمت اکوسیستمی، از روش‏های متنوعی بهره گرفته شد. طبق نتایج، ارزش کارکردهای حفاظت ‌آب 732 میلیارد ریال، حفاظت‌ خاک 33 میلیارد ریال، تنظیم ‌گاز 9355 میلیارد ریال، خاکزایی 5 میلیارد ریال، تولیدی (فرآورده‌های چوبی) 50 میلیارد ریال، تولیدی (علوفه) 41 میلیارد ریال، مراتع 5676564 میلیارد ریال، اراضی ‌زراعی و باغات 241487 میلیارد ریال، حفاظتی 22 میلیارد ریال و تفریحی 152میلیارد ریال و در نهایت ارزش کل جنگل ارغوان‏دره، حدود شش میلیون میلیارد ریال برآورد گردید. پژوهش حاضر با مطالعه و کمی‏سازی ارزش‏های اقتصادی کالاها و خدمات متنوع اکوسیستمی، ضمن تاکید بر جایگاه زیست‏پذیری و ارزش اقتصادی منطقه، حفاظت پایدار را زمینه‏ساز توسعه پایدار معرفی کرده است و به‏کارگیری تفکر سیستمی را برای مدیریت یکپارچه سیستم‏های اجتماعی-اکولوژیکی اکوسیستم‏های طبیعی برجسته می‏سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Arghavandareh Forest’s Ecosystem Goods and Services

نویسندگان [English]

  • Negin Khatoony 1
  • Mahdi Kolahi 2
1 Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research Institute, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

From natural resource economics viewpoint, instead of price tagging, economic valuation means estimation of goods and services values of natural ecosystems, to have purposeful and empowerment management for creating a framework to more conserve and preserve natural environment. In different societies, however, the values of the ecosystems are relative and dynamic and are influenced by different factors such as social, cultural and economic. For this reason, valuation helps to balance environmental change with the needs of society. This study examines economic values of goods and services of Arghavandareh Forest at Mashhad County, Iran, in terms of recreational and conservation values as well as values of water protection, soil protection, soil creation, gas regulation, goods products, and support of pasture, agricultural and garden lands. Different methods were conducted to estimate economic values of each goods or services. According to the results, values of water protection functions is about 732, soil protection 33, gas regulation 9355, soil creation 5, wood products 50, forage 41, support of pastures 5676564, support of agricultural and gardens lands 241487, conservative 22, and recreational 152 Billion Rials. Finally, the total value of Arghavandareh Forest was estimated at six million Billion Rials. By studying and quantifying the economic values of various ecosystem goods and services, while emphasizing the livability status and economic value of the region, the present study has introduced sustainable conservation as a basis for sustainable development and has highlighted the use of system thinking for the integrated management of socio-ecological systems of natural ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orest Services
  • Forest Products
  • Forest Goods
  • Forest Values
  • Social-ecological Systems
-Alawaththa Kankanamge, i.j., 2021. economic valuation of ecosystem services provided by forest ecosystems in Sri Lanka: A Study based on 2010 forest cover classification and the TEEB database. Master thesis, Environmental Science of Management, The Portland State University, Portland, 107p.
-Amini, A. and Shahbazi Kochcaleh, Z., 2015. Estimation of recreational value of oak forests in Sirvan and Chardavol cities by using conditional valuation method (cvm). Scientific-Research of Space Planning (Geography), 5(1): 27-48 (In Persian).
-Amirnezhad, H. and Kamalataei, S., 2017. Estimation of economic value of gas regulation function by bamboo national park rangeland ecosystem, case study of carbon dioxide stabilization and oxygen supply. Environmental Research, 8(15): 193-202 (In Persian).
-Asgary, H., 2013. Economic valuation- accounting of oak forests in Ilam province. Natural Resources Economics, 2(2): 77-88 (In Persian).
-Badehdian, Z.A. and Mansory, M., 2019. Comparison of economic value of market performance and non-market performance of some poplar cultivars. Wood and Paper Industries, 10(1): 217-222 (In Persian).
-Barua, S.K., Boscolo, M. and Animon, I., 2020. Valuing forest-based ecosystem services in Bangladesh: Implications for research and policies. Ecosystem Services, 42: 1-14.
-Bherwani, H., Nair, M., Kapley, A. and Kumar, R., 2020. Valuation of ecosystem services and environmental damages: An imperative tool for decision making and sustainability. Sustainable Development Research, 4(4): 1-12.
-Bostan, Y., Fatahi ardakani, A., Sadeghinia, M., and Fehresti sani, M., 2018. Estimation of economic value of soil and water regulatory functions of rangeland ecosystem. Rangeland Magazine, 12(4): 464-480 (In Persian).
-Campbell, E.T. and Tilley, D.R., 2014. Valuing ecosystem services from Maryland forests using environmental accounting. Ecosystem Services, 7: 141-151.
-Central bank of Islamic Republic of Iran, 2020. Exchange rate. Available from https://www.cbi.ir/exrates/rates_fa.aspx. Accessed 28th April 2020. (In Persian)
-Consulting Engineers Environmental Analysts, 2008. Studies of the Arghavan forest revision plan of Torqabeh-Shandiz city (In Persian).
-Costanza, R., DeGroot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S. and Turner, R.K., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26(1): 152-158.
-Delgarm., 2018. Methods of planting and maintaining Arghavan trees. Available from https://www.delgarm.com/scientific/flowers-and-plants. Accessed 10th February 2018 (In Persian).
-Document of the Islamic Republic of Iran, 2004. Bill of the fourth development plan of the Islamic Republic of Iran, Publications of the vice president for strategic planning and supervision report, 96: 1-46 (In Persian).
-Document of the Islamic Republic of Iran, 2009. Bill of the fourth development plan of the Islamic Republic of Iran (2010-2014) Publications of the vice president for strategic planning and supervision. 419: 1-834 (In Persian).
-Ganjbakhsh, F. and Kolahi, M., 2020. Sustainable rurality in Seyyed Ali watershed, Mashhad county, Iran. Rural Development Strategies, 7(1): 85-101 (In Persian).
-Habibi, A., 2013. Society and statistical sample and sampling formulas. Available from https://parsmodir.com/db/research/sampling-method.php. Accessed 11th April 2013 (In Persian).
-Heidari, A., Kolahi, M., Behravesh, N., Ghorbanyon, M., Ehsanmansh, F., Hashemolhosini, N. and Zanganeh, F., 2018. Youth and sustainable waste management: a SEM approach and extended theory of planned behavior. Material Cycles and Waste Management, 20(4): 1-13.
-Hoseini, S., Amirnezhad, H. and Oladi, G., 2017. Evaluation of services and functions of forest ecosystem of Kiasar national park. Agricultural Economics, 11(1): 211-239 (In Persian).
-Hussain, S.A. and Badola, R., 2008. Valuing mangrove ecosystem services: Linking nutrient retention function of mangrove forests to enhanced agroecosystem production. Wetlands Ecology and Management, 16(6): 441-450.
-Iglesias Merchan, C., Diaz-Balteiro, L. and Soliño, M., 2014. Noise pollution in national parks: Soundscape and economic valuation. Landscape and Urban Planning, 123: 1-9.
-Jannatichenar, M.A., Kolahi, M. and Mesdaghi, M., 2020. Social conflicts and rangeland management: A case study at rangelands of Kalatnader county, Iran. Applied Ecology, 9(3): 77-97 (In Persian).
-Jerath, M., Bhat, M., Rivera-Monroy, V.H., Castañeda-Moya, E., Simard M. and Twilley, R.R., 2016. The role of economic, policy, and ecological factors in estimating the value of carbon stocks in Everglades mangrove forests, South Florida, USA. Environmental Science and Policy, 66: 160-169.
-Kamali, R., 2017. Small-weight laboratory for different types of soils. Available from http://mohandesanfarda.blog.ir/. Accessed 27th January 2017 (In Persian).
-Kauffman, J.B., Heider, C., Norfolk, J. and Payton, F., 2014. Carbon stocks of intact mangroves and carbon emissions arising from their conversion in the Dominican Republic. Ecological Applications, 24(3): 518-527.
-Kengen, S., 2013. Economic valuation of forests. University Jihad press, Tehran, 312p (In Persian).
-Khashtabeh, R., Akbari, M., Kolahi, M. and Talebanfard, A., 2020. Assessing the effects of desertification control projects using socio-economic indicators in the arid regions of eastern Iran. Environment, Development and Sustainability, 23(7): 1-15.
-Khatoony, N. and Kolahi, M., 2019. The economics of ecotourism. National Conference on Sustainable Development: Opportunities and Challenges of Investment in Torshiz Area. July 17, Kashmar Higher Education Center, Kashmar, Iran, 94-102.
-Khatoony, N., and Kolahi, M., 2020. Nature music and human. Popularization of Science, 10(2): 115-140 (In Persian).
-Khatoony, N., Kolahi, M. and Fisher, J., 2021. Economic evaluation of rangelands. The 1st International and the 8th National Conference on Rangeland Management in Iran on July 14-15.
-Khodaverdi Azghandi, Z. and Kolahi, M., 2019. Future horizons of waste policy formulation and management. Rahyaft, 29(73): 57-72 (In Persian).
-Kolahi, M., 2019. Environmental knowledge from wisdom to capability. Agricultural Education Research press, Tehran, 159p (In persian).
-Kolahi, M., 2020. Administrative organizational structures towards general environmental policies. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(31): 510-534 (In Persian).
-Kolahi, M., 2021. Natural resources stakeholders. Water and Sustainable Development, 8(1): 19-30 (In Persian).
-Kolahi, M., Entegham-Kesh, N. and Mahmoudmolaei Kermani, B., 2019. The Role of socio-cultural components on citizens’ environmental behavior, case study: Shirvan. Urban Ecology Researches, 10(20): 41-56.
-Kolahi, M., Heydari, S., Ansari, M. and Nouraei, F., 2018. Assessment of citizens’ virtual water footprint. In: Kallel, A., Ksibi, M., Ben Dhia, H. and Khélifi, N. (Eds.). Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham, pp. 1-11.
-Kolahi, M., Jannatichenar, M., Davies, K. and Hoffmann, C., 2021. Legal conflicts among natural resources stakeholders in Iran. Eastern Studies, pp. 1-20.
-Kolahi, M., Moriya, K., Sakai, T., Khosrojerdi, E. and Etemad, V., 2014b. Introduction of participatory conservation in Iran: Case study of the rural communities’ perspectives in Khojir national park. International Journal of Environmental Research, 8(4): 913-930.
-Kolahi, M. and Payeste, M., 2020. Impacts of natural resource projects on socioeconomic issues of villagers at ChahNouroz watershed. Watershed Management Research, 11(21): 154-164 (In Persian).
-Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K. and Aminpour, M., 2013a. Ecotourism Potentials for financing parks and protected areas: A perspective from Iran’s parks. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9(1): 144-152.
-Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K. and Makhdoum, M. F., 2012. Challenges to the future development of Iran’s protected areas system. Environmental management, 50(4): 750-765.
-Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K., Makhdoum, M.F. and Koyama, L., 2013b. Assessment of the effectiveness of protected areas management in Iran: Case study in Khojir national park. Environmental management, 52(2): 514-530.
-Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K., Yoshikawa, M. and Esmaili, R., 2014. From paper parks to real conservations: Case study of social capital in Iran’s biodiversity conservation, 8(1): 101-114.
-Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K., Yoshikawa, M. and Trifkovic, S., 2014a. Visitors’ characteristics and attitudes towards Iran’s national parks and participatory conservation. Parks Iucn, 20(1): 49-62.
-Lara-pulido, J.A., Guevara-sanginés, A. and Arias, C., 2018. A meta-analysis of economic valuation of ecosystem services in Mexico. Ecosystem Services, Elsevier, 31(4): 126-141.
-Lee, C.K. and Han, S.Y., 2002. Estimating the use and preservation values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23(5): 531-540.
-Lusardi, J., Sunderland, T.J., Crowe, A., Jackson, B.M. and Jones, G., 2020. Can process-based modelling and economic valuation of ecosystem services inform land management policy at a catchment scale?. Land Use Policy, 96: 1-12.
-Madani, Sh., 2014. Comparison of the willingness to pay visitors and the cost of regional travel to estimate the consumer surplus in recreational value. Al-Zahra University Economic Development Policy Quarterly, (SA) 2(3): 71-93 (In Persian).
-Mafigholami, D., Noorkarami, A. and Yarali, N.A., 2011. Economic valuation of natural resorts using regional travel cost method (case study: Cheshmeh Dimeh, Chaharmahal and Bakhtiari province). Human Geography Research, (75): 1-16 (In Persian).
-Mahdavi, A. and Mirzaei, M., 2018. Estimation of biomass, carbon storage and leaf area index of the species Arghavan )Cercis siliquastrum L.( In the Arghavan forest reserve of Ilam. Plant Research, 33(1): 202-212 (In Persian).
-Mahdavi, A., Omidi, Z., Asadfalsafizadeh, N. and sayehmiry, A., 2017. Recreational valuation of Arghavan forest reserve in Ilam province using conditional valuation method. Forest Research and Development, 2: 107-118 (In Persian).
-Mansoury, M., Badehdian, Z.A., Adeli, K. and Abraryvajbary, K., 2015. Estimation of recreational value of Hassan Gaviar forest area using conditional valuation method and individual travel cost method. Iranian Forest, 7(4): 507-521 (In Persian).
-Market insider, 2019. The price of carbon dioxide per day. Available from fromhttps://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances. Accessed 28th March 2019.
-Mendelsohn, R. and Markstrom, D., 1988. The use of travel cost and hedonic methods in assessing environmental benefits. Amenity Resource Valuation: Integrating Economics with Other Disciplines. State College, PA: Venture Publishing, 159-166.
-Mianabadi, A., Davary, K., Kolahi, M. and Fisher, J., 2021. Water/climate nexus environmental rural-urban migration and coping strategies. Environmental Planning and Management, 1-25.
-Mianabadi, A., Jargeh, M.R., Mianabadi, H. and Kolahi, M., 2019. Socio-hydrology. Socio-Cultural Research Rahbord, 7(27): 47-78 (In Persian).
-Ministry of Power., 2014. Report on the latest statistical situation of flood-affected areas from 2004-2014. General Department of Water of Mazandaran Province. Mazandaran Regional Water Company (In Persian).
-Mirzaei, M. and Kolahi, M., 2020. Sustainable rurality in Torbat Heydariyeh county of Iran. Village and Development, 23(3): 79-96 (In Persian).
-Moradi, A. and Kolahi, M., 2021. Sustainable rurality in the Mousa Abad watershed of Torbat-Jam county. Environmental Sciences, 18(4): 183-202 (In Persian).
-Mosavi, S.N.A. and Zareei, S., 2017. Explain the role of environment and social capital in Iran's economic growth. Agricultural Economics, 11: 185-209 (In Persian).
-Payeste, M., Kolahi, M. and Omranian khorasani, H., 2020. Criteria and indicators; requirement for cognition, applying and evaluating good governance in natural resources. Water and Sustainable Development, 7(1): 13-22 (In Persian).
-Poultry and livestock industry, 2020. Fodder day prices. Available from https://www.itpnews.com/price/show. Accesssed 30th April 2020 (In Persian).
-Pourbalighi, M. and Hejazi, R., 2018. Economic evaluation of Qeshm Geopark natural resort using travel cost method (Tcm). Geographical. Tourism Space, 7(27): 17-33 (In Persian).
-Rastegar, Sh., Barani, H., Darijani, A., Vahedbardi, Sh., Ghorbani, G. and Ghorbani, M., 2016. Estimation of direct economic value of soil protection function of rangeland vegetation. Watershed Management, 7(13): 254-262 (In Persian).
-Rastegar, Sh., Darijani, A., Barani, H., Ghorbani, M., Ghorbani, G. and Vahedbardi, Sh., 2013. A new approach in economic valuation of rangeland forage production function, case study, summer rangelands of Norud watershed, Mazandaran province. Rangeland and Watershed Management, 66(3): 347-357 (In Persian).
-Rezaei, A., Nakhaei, N. and Mohamadzadeh, Sh., 2013. Estimation of recreational value of Jamshidieh park in Tehran using conditional valuation method. Environmental Studies, 39(2): 25-32 (In Persian).
-Sajadi, Zh., Moslemi, A. and Samadi, R., 2016. Estimation of economic value of Rudbar Ghasran tourism areas. Tourism Management Studies, 11(35): 1-18 (In Persian).
-Salami, H.A. and Rafiei, H., 2011. Estimating the recreational value of Anzali International Wetland based on ethical tendencies. Natural Resources, 64(2): 89-100 (In Persian).
-Sgroi, F., 2020. Forest resources and sustainable tourism, a combination for the resilience of the landscape and development of mountain areas. Science of the Total environment, 736: 139-539.
-Solikin, A., Rahman, R.A., Saefrudin, E., Suboh, N., Zahari, N.H. and Wahyudi, E., 2019. Forest valuation using travel cost method (TCM): Cases of Pahang National Park and Srengseng Jakarta urban forest. Planning Malaysia, 17(1): 365-376.
-Soman, D. and Anitha, V., 2019. A Critical review on the valuation of ecosystem services from the. 6(1): 1588-1600.
-Tehran poya, 2020. Truck clay price. Available from https://tehranpooya.com/blog/. Accessed 30th April (In Persian).
-Tufail, M., Khan, F. and Ali, J., 2021. Economic valuation of goods and services provided by pine forest ecosystems in Pakistan. Social Sciences and Sustainability, 1(1): 1-13.
-Yavary, Gh.R. and Asadibazardeh, L., 2016. Comparison of conditional valuation methods and travel costs in estimating the recreational value of Yazd mountain park. Economic Development Policy Quarterly, 4(4): 91-126 (In Persian).
-Yazdani, S. and Abasi, A., 2010. Estimating the economic value of the environmental benefits of forests. Agricultural Economics Research, 3: 33-54 (In Persian).
-Yeganeh, H., Yary, R., Sanaei, A. and Ahmadyousefi, S., 2017. Estimating the economic value of natural resorts and determining factors affecting tourists' willingness to pay. Rangeland Magazine, 11(1): 57-71 (In Persian).
-Zhang, F., Wang, X.H., Nunes, P.A.L.D. and Ma, C., 2015. The recreational value of gold coast beaches, Australia: An application of the travel cost method. Ecosystem Services, 11: 106-114.