آثار حقوقی ناشی از تعیین مناطق چهارگانه محیط زیست بر مالکیت و حقوق مالکانه اراضی خصوصی و دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران

3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با تصویب قانون شکار و صید، نهادی دولتی به نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال 1346 ایجاد شد. قوانین مربوط به تشکیل این سازمان به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید، امکان اختصاص بخش‌هایی از کشور به پارک‌های ملی و منطقه‌های حفاظت شده را فراهم نمود. بدین ترتیب اولین سنگ بنای مناطق حفاظت شده در ایران در سال 1346 نهاده شد. پیشنهاد تأسیس 2 پارک ملی و 15 منطقه حفاظت شده به عنوان نخستین گروه حفاظت شده ایران به تصویب شورای عالی رسید. به لحاظ تنوع محیط زیستی ایران و وجود مناطق آب و هوایی مختلف، دولت با همکاری سازمان محیط زیست طبق معیارهای جهانی، این طبقه-بندی چهارگانه ای را طی لایحه ای در سال 53 تهیه و به مجلس ارائه نمودند که با عناوین پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش مورد تصویب قرار گرفت. در هر یک از این مناطق چهارگانه انواع اراضی به لحاظ نوع و کاربری می‌تواند وجود داشته باشد، به طوری‌که تعیین و استقرار نظام حقوقی ویژه مناطق چهارگانه، به نوعی بر بهره‌برداری و کاربری در عرصه‌های محاط شده تأثیرگذار بوده و نظام حقوقی حاکم بر حقوق مالکانه اراضی واقع در آن محدوده را متأثر ساخته و دعاوی حقوقی متعددی را در پی داشته و دارد. تحلیل قوانین و مقررات، تطبیق قوانین سابق ولاحق، تعارضات و اختلافات احتمالی بین قوانین مذکور و ارائه راهکارهای حقوقی موضوعی است که می‌تواند راهگشای برخی از تعارضات و اختلافات حقوقی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Effects of Determining the Environmental Protected Areas on the Right to Property and Public and Private Land Ownership

نویسندگان [English]

  • Masood Mansoor 1
  • Iraj Hosseini Sadrabadi 2
  • D. Karimi 3
1 Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 University of Judicial Science and Administrative Services, Tehran, Iran
3 Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the approval of the Hunting and Fishing Law, a government institution called the Hunting and Fishing Supervision Organization was established in 1346. Laws regarding the establishment of this organization as an independent governmental body under the supervision of the Supreme Council for Hunting and Fisheries Supervision, the possibility of allocating parts of the country to national parks with specific definitions Provided. The first cornerstone of protected areas in Iran was laid in 1346. The proposal to establish two national parks and 15 protected areas was immediately approved by the Supreme Council as the first protected group in Iran. In view of Iran's environmental diversity and different climatic zones, the government, in cooperation with the Environment Organization, in accordance with international standards, prepared this quadruple classification in a bill in 1353 and presented it to the parliament. National Heritage, National Conservation Area and Wildlife Sanctuary were approved. In each of these regions, different types of lands can exist in terms of type and use, so that the determination and establishment of a special legal system for the four regions, on the exploitation, occupation and use in areas. Enclosed is effective and the legal system governing the property rights of the lands located in that area has affected and led to numerous legal claims. Reviewing laws and regulations, implementation of previous and current laws, conflicts and possible disputes between the mentioned laws and providing legal solutions is an issue that can pave the way for some legal conflicts and disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Four areas
  • National Park
  • National Natural Monuments
  • Wildlife Refuge
  • Protected Area
-Bina, 2007. A study on the jurisprudential rules of barren lands. Farhang Jihad, No. 48, 11p.
-Case, A., Charles, W. and Lang, P.S., 2013. Environmental Law. Translated by M.H. Habibi, University of Tehran, Vol. 1, 261p.
-Dehdardargahi, M. and Makhdoum Farkhondeh, M., 2002. Zoning of Golestan National Park. Environmental Science, 28 (29): 6.
-Gorjifard, H., 2013. Green criminology and environmental crimes. Master Thesis, Shahid Beheshti University, 26p.
-Golduzian, I., 2011. The edge of the Islamic penal code. Mizan Publishing, Tehran, 768p.
-Haeri Shahbagh, S.A. 1997. Description of Civil Law. Ganj-e-Danesh Library Publications, Tehran, First Edition, Volume 1, 656p.
-Junidi, M.J., 1973. Mining Industries and Environmental Pollution. Industrial Industries Development and Renovation Organization of Iran, Tehran, 149p.
-Katozian, N., 2011. General Rules of Contracts. Mizan Publications, Tehran, vol. 2, 587p.
-Katozian, N., 2012. Introductory Course in Civil Law: Property. Mizan Publishing, Tehran, vol. 21, 37p.
-Madani, S. J., 2012. Civil Law (Introduction and Generalities- Waqf Property and Financial Law). Paydar Publishing, Tehran, Vol. 1, 384p.
-Mashhadi, A., 2010. Terminology of Environmental Law. Khorsandi Publications, Tehran, Vol. 1, 272p.
-Moghimi, M. R. and Bayari, A., 2010. Land-eating beds and methods of dealing with it. Karagah Magazine, 2, 3(11): 19.
-Nouri, J., 1993. The Culture of the Environmental Society. Moalef, Vol. 1, 583p.
-Roudgarmi, P., Amoumzadeh, M. and Raji, M.T., 2018. A Study of national laws and regulations related to forests and rangelands. Scientific Journal of Land Management Extension, 6: 11.
-Zeinali, M. and Zeinali, T., 2017. Practical methods of goodwill valuation and pricing. Cheragh Danesh Publications, Tehran, 230p.