شناسایی اندوفیت های قارچی ریشه گیاهان مرتعی در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

3 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

4 استادیار، گروه باغبانی و گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این تحقیق، به منظور شناسایی قارچ‌های اندوفیت ریشه، طی سال 96-1395، از ریشه گیاهان علفی سالم در مراتع مناطق مرکزی استان مازندران، نمونه‌برداری صورت گرفت. در آزمایشگاه، هر نمونه ریشه پس از ضدعفونی و کشت روی محیط PDA به مدت یک ماه در دمای 25 درجه سلسیوس و تاریکی مداوم، نگهداری شدند. پس از خالص‌سازی جدایه‌های به دست آمده با استفاده از روش تک اسپور و نوک ریسه، شناسایی جدایه‌ها بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و توالی‌ ناحیه ITS انجام‌شد. در این مطالعه 27 گونه متعلق به 14 جنس شناسایی شدند. گونه‌های قارچی شامل: Alternaria alternata، A.arborescens، A.burnsii، A.dumosa، A.solani، A.tenuissima، Botryosphaeria dothidea، B.auasmontanum، Curvularia australiensis، C.buchloes، C.spicifera، Cladosporium tenuissimum، Daldinia concentrica، Diaporthe bohemiae، Fusarium acuminatum، F.avenaceum، F.equiseti، F.oxysporum، F.tricinctum، F.verticillioides، Microsphaeropsis arundinis، Nigrospora sphaerica، Paraconiothyrium cyclothyrioides، Periconia macrospinosa، Poaceascoma helicoides، Preussia minima و Xylaria heliscus می‌باشند. در این میان، 11 گونه شامل Botryosphaeria auasmontanum، Curvularia australiensis، C.buchloes، C. spicifera، Diaporthe bohemiae، Microsphaeropsis arundinis، Nigrospora sphaerica، Paraconiothyrium cyclothyrioides، Periconia macrospinosa، Poaceascoma helicoides و Preussia minima آرایه‌های جدید برای مایکوفلور ایران می‌باشند. علاوه بر این کلیه‌ی قارچ‌های شناسایی شده به جز گونه Alternaria arborescens، برای اولین بار در این مطالعه به عنوان اندوفیت گیاهان میزبان مذکور در ایران گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of root endophytic fungi from rangeland plants in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Goodarzian 1
  • Mohammad Ali Tajick Ghanbary 2
  • Valiollah Babaeizad 3
  • Shideh Mojerlou 4
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agronomic sciences, Sari Agriculture and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agronomic sciences, Sari Agriculture and Natural Resources University, Sari, Iran
4 Department of Horticulture and Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

In this study, to isolate and identify the root endophyte fungi, root samples of herbaceous plants were collected from the central regions of Mazandaran province during 2016-17. In laboratory, each root sample was cultured on PDA medium after surface disinfestation and incubated for a month at 25°C and continuous darkness. Fungal isolates were purified using the single spore and hyphal tip methods. Fungal species were identified based on morphological characteristic and ITS sequence data. In this study, 27 species belonging to 14 different genera including: Alternaria alternata, A.arborescens, A. burnsii, A. dumosa, A. solani, A. tenuissima, Botryosphaeria dothidea , B. auasmontanum, Curvularia australiensis, C. buchloes, C. spicifera, Cladosporium tenuissimum, Daldinia concentrica, Diaporthe bohemiae, Fusarium acuminatum, F. avenaceum, F. equiseti, F. oxysporum, F. tricinctum, F.verticillioides، Microsphaeropsis arundinis، Nigrospora sphaerica، Paraconiothyrium cyclothyrioides, Periconia macrospinosa, Poaceascoma helicoides, Preussia minima and Xylaria heliscus were identified. Among identified fungi Botryosphaeria auasmontanum, Curvularia australiensis, C. buchloes, C. spicifera, Diaporthe bohemiae, Microsphaeropsis arundinis, Nigrospora sphaerica, Paraconiothyrium cyclothyrioides, Periconia macrospinosa, Poaceascoma helicoides and Preussia minima are new for mycoflora of Iran. Except Alternaria arborescens, other fungi are introduced from their hosts for the first time, in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endophytic Fungi
  • Herbaceous Plants
  • ITS
  • Mazandaran rangeland
  • New Records
-Arachevaleta, M., Bacon, C.W., Hoveland, C.S. and Radcliffe, D.E. 1989. Effect of the tall fescue endophyte on plant response to environmental stress. Agron, 81: 83-90.
-Arnold, A. E. 2007. Understanding the diversity of foliar endophytic fungi: Progress, challenges and frontiers. Fungal Biology Reviews, 21: 51-66.
-Arnold, A.E., Carlos Mejía, L., Kyllo, D., Rojas, E.I., Maynard, Z., Robbins, N. and. Herre, E.A. 2003. Fungal endophytes limit pathogen damage in a tropical tree. PNAS, 100(26): 15649-15654.
-Arzhangmehr, A. and Asheri, E. 2012. The importance of forests and pastures in sustainable development. Abstracts of Second National Conference on Biodiversity and its Impact on Agriculture and the Environment, Urmia, 11 July 2012 (In Persian).
-Baba-Ahmadi, G., Hayati, J. and Mehrabi Koushki, M. 2016. First report of Curvularia buchloes fungus associated with corn leaf spot in Iran. Proceedings of 22nd Iranian Plant Protection Congress, University of Tehran, Karaj, 27-30 August 2016, p: 206 (In Persian).
-Bacon, C.W. and White, J.F.Jr. 2000. Microbial endophytes. Marcel Dekker, New York, 487 p.
Chapela, I.H. and Boddy, L. 1988. Fungal colonization of attached beech branches. New Phytologist, 110: 47-57.
-Da Cunha, K.C., Gene Diaz, J., Lira, F. and Artigas, J. 2014. Phenotypic and molecular characterization of clinical isolates of Bipolaris, Curvularia, Exserohilum and Pitomyces. Universitat Rovira I Virgili, 33: 162-167.
-Dehghanpour Farashah, S., Sharifnabi, B. and Mirlohi, A.F. 2006. Application of 5.8 s gene and its, PCR-RFLP patterns in taxonomy of Neotyphodium endophytic fungi. Rostaniha, 7(1): 1-15 (In Persian).
-Domsch, K.H., Gams, W. and Anderson, T.H. 1980. Compendium of soil fungi. Valume 1. Academic Press (London) Ltd.
-Douanla-Meli, C., Langer, E. and Mouafo, F.T. 2013. Fungal endophyte diversity and community patterns in healthy and yellowing leaves of Citrus Limon. Fungal Ecology, 6(3): 212-222.
-Fisher, P., Petrini, O. and Sutton, B. 1993. A comparative study of fungal endophytes in leaves, xylem and bark of Eucalyptus in Australia and England. Sydowia, 45(2): 338-345.
-Ganjali, R., Sharif Nabi, B. and Mirlouhi, A. F. 2004. Classical methods and specific primers in detection of endophytic fungi in some gramineuos plants. Rostaniha, 5(1): 37-51 (In Persian).
-Giordano, L., Gontheir, P., Varese G. C., Miserere L. and Nicoloti G. 2009. Mycobiota inhabiting sapwood of healthy and declining Scotes pine (Pinus sylvestris L.) trees in the Alps. Fungal Diversity, 38: 69-83.
-Guarnaccia, V., Groenewald, J.Z., Woodhall, J., Armengol, J., Cinelli, T., Eichmeier, A., Ezra, D., Fontaine, F., Gramaje, D., Gutierrez-Aguirregabiria, A., Kaliterna, J., Kiss, L., Larignon, P., Luque, J., Mugnai, L., Naor, V., Raposo, R., Sándor, E., Váczy, K.Z. and Crous, P.W. 2018. Diaporthe diversity and pathogenicity revealed from a broad survey of grapevine diseases in Europe. Persoonia, 40: 135-153.
-Harveson R. M., Markell S. G., Goswami R., Urrea C.A., Burrows M. E., Dugan k. and Skoglund L.G. 2010. Ascochyta blight of cheackpeas. Plant Health Progress 200-220. Doi: 10.1094/PHP-2011-0103-01-DG
-Hata, K. and Futai, K. 1995. Endophytic fungi associated with healthy pine needles and needles infested by the pine needle gall midge, The codiplosis japonensis. Canadian Journal of Botany, 73: 384-390.
-He, X., Han, G., Lin, Y., Tian, X., Xiang C., Tian Q., Wang F. and He Z. 2011. Diversity and decomposition potential of endophytes in leaves of a Cinnamomum camphora plantation in China. Ecological Research, 27(2): 273-284.
-Hu, M.Y., Zhong, G.H., Sun, Z.T., Shi, G., Liu, H.M. and Liu, X.Q. 2005. Insecticidal activities of secondary metabolites of endophytic Penicillium sp. in Derris elliptica Benth. Journal of Applied Entomology, 129: 413-417.
-Maddau, L., Cabras, A., Franceschini, A., Linaldeddu, B.T., Crobu, S., Roggio, T. and Pagnozzi, D. 2008. Occurrence and characterization of peptaibols from Trichoderma citrinoviride an endophytic fungus of cork oak, using electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Microbiology, 155: 3371-3381.
-Maki, C.S. 2006. Diversidade e potencial biotecnologico de fungus endophyticus de cacao (Theobroma cacao L.). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
-Mirakbari, Z. 2011. Investigation and identification of endophytic fungi in rangeland grasses (Chahar Bagh region). Master thesis, Department of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (In Persian).
-Moeller, E.M., Bahnweg, G., Sandermann, H. and Geiger, H.H. 1992. A simple and efficient protocol for isolation of high molecular weight DNA from filamentous fungi, fruit bodies, and infected plant tissues. Nucleic Acids Research, 22: 6115-6116.
-Oses, R., Valenzuela, S., Freer, J., Sanfuentes, E. and Rodriguez, J. 2008. Fungal endophytes in xylem of healthy Chilean trees and their possible role in early wood decay. Fungal Diversity, 33: 77-86.
-Parsaeyan, M. 2003. The effect of endophytes on cold resistance in two species of Festuca. Master thesis, Department of Plant Protection, Isfahan University of Technology (In Persian).
-Pendle, S., Weeks, K., Priest, M., Gill, A., Hudson, B., Kotsiou, G. and Pritchard, R. 2004. Phaeohyphomycotic soft tissue infection caused by the coelomycetous fungus Microphaeropsis arundinis. Journal of Clinical Microbiology, 42(11): 5315-5319.
-Petrini, L.E. 1986. Haupt-und nebenfruchtformen europaischer Hypoxylon-Arten (Xylariaceae, Sphaeriales) und verwandterpilze. Micology helv, 1: 501-627.
-Petrini, O. 1991. Fungal endophytes of tree leaves. Microbial Ecology of Leaves, Springer, 179-197.
-Petrini, O. and Fisher, O.J. 1988. A comparative study of fungal endophytes in xylem and whole stem of Pinus sylvestris and fagus sylvatica. Transactions of the British Mycological Society, 91: 233-238.
-Phookamsak, R., Manamgoda, D.S, Li, W.J., Dai, D.Q., Singtripop, C. and Hyde, K.D. 2015. Poaceascoma helicoides gen et sp. nov., a new genus with scolecospores in Lentitheciaceae. Cryptogamie, Mycologie, 36(2): 225-236.
-Popay, A.J. and Rowan, D.D. 1994. Endophytic fungi as mediators of plant-insect intractions: in E.A. Bernays (ED.), insect-plantintraction 5. CRC Press, Boca Raton, Florida.
-Puri, S.C., Varma, V., Amna, T., Qazi, G.N. and Spiteller, M. 2005. An endophytic fungus from Nothapodytes foetida that produces camptothecin. Journal of Natural Product, 68: 1717-1719.
-Rakotoniriana, E.F., Decock, C., Munaut F., Randriamampionona D., Andriambololoniana M., Rakotomalala, T. and Mahillon, J. 2008. Endophytic fungi from leaves of Centella asiatica: occurrence and potential interactions within leaves. Antonic van Leeuwenhoek, 93: 27-36.
-Rivera-Orduna, F.N., Suarez-Sanchez, R.A., Flores-Bustamante, Z.R., Gracida-Rodriguez, J.N. and Flores-Cotera, L.B. 2011. Diversity of endophytic fungi to Taxos globose (Mexican yew). Fungal Diversity, 47: 65-74.
-Rodriguez, R., White, J., Arnold, A. and Redman, R. 2009. Fungal endophytes: diversity and functional roles. New Phytologist, 182(2): 314-330.
-Sabzalian, M.R. 2002. Evaluation of resistance to induced salinity by endophytes in tall fescue and range fescue. Master thesis, Department of Plant Protection, Isfahan University of Technology (In Persian).
-Sarkar, A. and Dutta, S. 2016. Isolation and Identification of Some Dark Septate Endophytic Fungi (DSE) from the Roots of the Ethno-Medicinal Plant Plumbago zeylanica L. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 5(10): 698-707.
-Schulz, B. and Boyle, C. 2005. The endophytic continuum. Mycological Research, 109: 661-686.
-Slippers, B., Roux, J., Wingfield, M.J., van der Walt, F.J.J., Jami, F., Mehl, J.W.M. and Marais, G.J. 2014. Confronting the constraints of morphological taxonomy in the Botryosphaeriales. Persoonia, 33: 155-168.
-Suryanarayanan, T.S., Thirunavukkarasu, N., Hariharan, G.N. and Balaji P. 2005. Occurrence of non-obligate mi-crofungi inside lichen thalli. Sydowia, 57: 120-130.
-Suryanarayanan, T.S., Venkatachalam, A., Thirunavukkarasu, N., Rvishankar, J.P., Doble, M. and Geetha, V. 2010. Internal mycobiota of marine macroalgae from the Tamilnadu coast: distribution, diversity and biotechnological potential. Botanica Marina, 53: 457-468.
-Takemoto, S., Masuya, H. and Tabata, M. 2014. Endophytic fungal communities in the bark of canker-diseased Toxicodendron vernicifluum. Fungal Ecology, 7: 1-8.
-Tan, R.X. and Zou, W.X. 2001. Endophytes: a rich source of functional metabolites. Natural Product Reports, 18: 448-459.
-Tejesvi, M.V., Ruotsalainen, A.L., Markkola, A.M. and Pirttila, A.M. 2010. Root endophytes along a primary succession gradient in northern Finland. Fungal Diversity, 41: 125-134.
-Tintjer, T. and Rudgers, J.A. 2006. Grass-Herbivore interactions altered by strains of a native endophyte. New Phytologist, 170: 513-521.
-Verkley, G.J.M., Silva, M., Wicklow, D.T. and Crous, P.W. 2004. Paraconiothyrium a new genus to accommodate the mycoparasite Coniothyriumminitans, anamorphs of Paraphaeosphaeria, and four new species. Studies in Mycology, 50: 323-335.
-Wang, Y. and Guo, L.D. 2007. A comparative study of endophytic fungi in needles, bark and xylem of Pinus tabulaeformis. Botany, 85: 911-917.
-Wang, Y.T., Lo, H.S. and Wang, P.H. 2008. Endophytic fungi from Taxus mairei in Taiwan: firs report of Colletotrichum gloeosporioides as an endophyte of Taxus mairei. Botanical Studies, 49: 39-43.
-Weber, D. 2009. Endophytic fungi, Occurrence and Metabolites. In: K. Esser, T. Anke. And D. Weber (Eds). The Mycota, Physiology and genetics selected basic and applied aspects. Springer, Germany, pp: 153-196.
-White, T.J., Bruns, T., Lee, S. and Taylor, J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. PCR protocols: a guide to Methods and Applications, 18: 315-322.
-Yuan, Z.L., Zhang, C.L., Lin, F.C. and Kubicek, C.P. 2010. Identy, Diversity, and molecular phylogeny of the endophytic mycobiota in the roots of rare wild Rice (Oryza granulate) from a nature reserve in Yunnan, China. Applied and Environmental Microbiology, 1642-1652.
-Zhong, Y., Crous, P.W., Schoch, C.L. and Hyde, K.D. 2012. Pleosporales. Fungal Diversity, 53(1): 1-221.
-Zuccaro, A., Schoch, C.L., Spatafora, J.W., Kohlmeyer, J., Draeger, S. and Mitchell, J. 2008. Cation of detection and identify- fungi associated with the brown seaweed focus serratus. Applied and Environmental Microbiology, 74: 931-942.