طیف میزبانی جدید تعدادی از زنبورهای متعلق به جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، استادیار، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه ‌تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران

7 پروفسور، موسسه جانور شناسی شمال هازن، آکادمی ملی علوم اوکراین، کیف، اوکراین

8 استادیار، موسسه جانور شناسی شمال هازن، آکادمی ملی علوم اوکراین، کیف، اوکراین

چکیده

DOI: 10.22092/IJFRPR.2018.117138
DOR: 98.1000/1735-0859.1397.16.107.31.1.1591.1606
 
گونه ­های متعددی از زنبور­های جنس Bruchophagus Ashmaed, 1888 (Hym.: Chalcidoidea, Eurytomidae) از بذور گیاهان مرتعی و گیاهان دارویی تغذیه نموده و موجب خسارت و عدم استقرار این گیاهان در مراتع می­ شوند. در این مطالعه که طی سال ­های 89 تا 96 در مراتع استان قم انجام شد، بذور گیاهی از تیره­ های Asteracae، Apiaceae، Campanulaceae، Caryophyllaceae، Ephedraceae، Fabaceae (Leguminosae)، Lamiaceae، Scrophulariaceae و Zygophyllaceae جمع­ آوری شدند. زنبور­های خارج شده از بذور این گیاهان جمع­ آوری و شناسایی شدند. این گونه ­ها از بذور 15 گونه گیاهی پرورش داده شدند که 10 گونه از آن­ها میزبان جدید برای زنبور­های زیر هستند. گیاهانی که به عنوان گزارش جدید می­باشند با علامت ستاره مشخص شده­ اند:
B. astragali Fedoseeva, 1954: *Astragalus compylorrhynchus Fisch. & C. Mey., *A. brachyodontus L., *A. iranicus Bunge, *A. oxyglottis Bunge; B. dahuricus Zerova, 1992: Dorema ammoniacum (D. Don.); B. gibbus (Boheman, 1836): Trifolium pratense L., D. ammoniacum (D. Don.); B. kononovae Zerova, 1994: *A. brachyodontus L., *A. compylorrhynchus Fisch & C. Mey.; B. medicaginis Zerova, 1992: *Medicago lupulina L., *M. sativa L.; B. mutabilis Nikolskaja, 1952: *A. oxyglottis Bunge; B. roddi Gussakovsky, 1933: M. sativa L.; B. trigonellae Zerova, 1970: *Trigonella monantha Boiss & Hohen; B. turkestanicus Zerova, 1994: D. ammoniacum (D. Don.).
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New trophic associations for some Bruchophagus species (Hym.: Eurytomidae) in Iran

نویسندگان [English]

 • M. Parsa 1
 • Hamid Ghajarieh 2
 • S. E. Sadeghi 3
 • H. Lotfalizadeh 4
 • A. Al-Sendi 5
 • A. Mohammadpour 6
 • M. Zerova 7
 • V. Fursov 8
2 plant protection, Aborayhan campus, University of tehran
چکیده [English]

Several species of the genus Bruchophagus Ashmaed, 1888 (Hym.: Chalcidoidea, Eurytomidae) feed on seeds of pasture and medical plants and cause damage to these plants in rangelands. During 2011-2017, seeds of different plant families (Asteracae, Apiaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Ephedraceae, Fabaceae (Leguminosae), Lamiaceae, Scrophulariaceae and Zygophyllaceae) were collected from rangelands of Qom province, central Iran. Emerged wasps from seeds were collected and identified. These species were obtained from 15 host plant species among which 10 are new host plants for these Bruchophagous species. Plants that appear as new reports are marked with an asterisk:
B
. astragali Fedoseeva, 1954: *Astragalus compylorrhynchus Fisch. & C. Mey., *A. brachyodontus L., *A. iranicus Bunge, *A. oxyglottis Bunge; B. dahuricus Zerova, 1992: Dorema ammoniacum (D. Don.); B. gibbus (Boheman, 1836): Trifolium pratense L., D. ammoniacum (D. Don.); B. kononovae Zerova, 1994: *A. brachyodontus L., *A. compylorrhynchus Fisch & C. Mey.; B. medicaginis Zerova, 1992: *Medicago lupulina L., *M. sativa L.;  B. mutabilis Nikolskaja, 1952: *A. oxyglottis Bunge; B. roddi Gussakovsky, 1933: M. sativa L.; B. trigonellae Zerova, 1970: *Trigonella monantha Boiss & Hohen; B. turkestanicus Zerova, 1994: D. ammoniacum (D. Don.).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • rangelands
 • seed-feeding wasp
 • Bruchophagus
 • Qom province
-        Arbab, A. 2006. Spatial distribution pattern of immature stages of alfalfa seed weevil, Tychius aureolus (Keiswetter) (Col., Curculionidae), and alfalfa seed wasp, Bruchophagus roddi (Gussakovski) (Hym., Eurytomidae) in alfalfa seed fields. Journal of Agricultural Sciences, 12(2): 263–268.
-        Arbab, A., Gharali, B. and Zerova, M. 2004. Report of three species of Chalcidoidea from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 24: 129-130.
-        Ashmead, W.H. 1888. A revised generic table of the Eurytomidae with description of new species. Entomologica Americana, 4(3): 41-43.
-        Azmayesh Fard, P. and Esmaili, M. 1974. The alfalfa seed chalcid Bruchophagus roddi (Gussakovsky) a potential pest in Iran. Proceedings of the 5th Iranian Plant Protection Congress, 7-8.
-        Boe, A. and Johnson, P.J. 2015. First report of seed predators of platte milkvetch Astragalus plattensis Nutt. ex T. & G. Proceedings of the South Dakota Academy of Science, p. 305.
-        Çam, H. 2011. A checklist of the Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) species of Turkey. Zootaxa, 3113: 53–64.
-        Dashti, M. and Lotfalizadeh, H. 2008. On the occurrence of Bruchophagus nikolskajae Zerova, 1975 (Hym.: Eurytomidae): a seed-eater wasp of Eremurus spectabilis in Iran. Proceedings of 18th Iranian Plant Protection Congress, p.106.
-        Doğanlar, M. 1990. Species of Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Turkey. Proceeding of the 2nd Turkish National Congress of Biological Control, 165-172 (In Turkish).
-        Eslamizadeh, R. and Ebrahimi, E. 2002. Biology and damage level of alfalfa seed wasp Bruchophagus gibbus (Boheman) (Eurytomidae) in Khuzestan province. Proceedings of 15th Iranian Plant Protection Congress. P. 48.
-        Eslamizadeh, R., Barzkar, M., Shooshidezfuli, A.A. and Karami Nejad, M. 2008. Investigation on the effect of last cutting time on damage rate of Bruchophagus gibbus on Baghdadi alfalfa seed yield in Khuzestan. Proceedings of 18th Iranian Plant Protection Congress, p. 388.
-        Fursov, V.N., Zerova, M.D. and Kodan, M. 2017. The first record of Bruchophagus sophorae (Hymenoptera: Eurytomidae) developing in seeds of Styphnolobium and Sophora (Fabaceae) in Turkey, France and Kazakhstan. Turkish Journal of Zoology, 41(3): 578-591.
-        Haghighian, F. 2004. Bruchophagus astragali (Hymenoptera: Eurytomidae) as a pest of rangelandlegumes in Chaharmahal and Bakhtiary province. Proceedings of 16th Iranian Plant Protection Congress, p. 135.
-        Haghighian, F., Yarmand, H., Sadeghi, S.E., Delvare, G., Shirmardi, H., Lotfalizadeh, H. and Moniri, V.R. 2011. Report of Bruchophagus abnormis Zerova 1984, (Hym.: Eurytomidae) from Iran. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 9(1): 78-79(In persian).
-        Hill, R.L., Gordon, A.J. and Neser, S. 2000. The potential role of Bruchophagus acaciae (Cameron) (Hymenoptera: Eurytomidae) in the integrated control of Acacia species in South Africa. Proceedings of the X International Symposium on Biological Control of Weeds, 919–929.
-        Kalantary, A.A., Safaralizadeh, M.H., Lotfalizadeh, H., Sadeghi, S.E., Aramideh, Sh. and Mirfakhraeai, Sh. 2017. Identification and introduction of Fabaceae seed eating eurytomids (Hym.: Eurytomidae) in North-Khorasan province. Proceeding of 2nd Iranian International Congress ofEntomology, p. 181.
-        Khanjani, M. and Kalafchi, M. 2003. Peliminary investigation on identification of seed alfalfa chalcid pests and life history studies of dominant destructive species in Hamadan. Journal of Agricultural Science, 13(2): 89-101.
-        Lotfalizadeh, H. and Zarnegar, A. 2014. A study of family Eurytomidae (Hym.; Eurytomidae) reared on rangeland Astragalus in Qazvin province. Proceedings of 21th Iranian PlantProtection Congress, 702p.
-        Lotfalizadeh, H., Delvare, G. and Rasplus, J.Y. 2007. Phylogenetic analysis of Eurytominae (Chalcidoidea: Eurytominae) based on morphological characters. Zoological Journal of the Linnean Society, 151(3): 441-510.
-        Mcdaniel, B. and Boe, A. 1991. Morphological differences in genitalia of Bruchophagus (Hymenoptera: Eurytomidae) that infest Alfalfa, red clover and birdsfoot trefoil seeds. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 93: 125-135.
-        Mohammadbeigi, A. 2014. Studying on susceptibility of some alfalfa varieties to alfalfa seed chalcid (Bruchophagus roddi Guss.). Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(1): 44-54 (In Persian).
-        Noyes, J. 2017. Universal Chalcidoidea Database. Database accessible at http://www.nhm.ac.uk/ entomology/chalcidoids/ Captured on 30 August 2017.
-        Parsa, M. 2018. Identification, distribution and host plant of seed wasps (Hym. Eurytomidae) collected on some plant families in rangelands of Qom province. M. Sc thesis, Department of Entomology and Plant Pathology, University of Tehran, Tehran, Iran, 150p (In persian).
-        Popescu, I.E. 2006. Torymid and eurytomid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea: Torymidae, Eurytomidae) of Piatra Craiului National Park (Brasov, Romania). Research in Piatra Craiului National Park, 2: 170-172.
-        Rakhshani, E., Talebi, A.A. and Narendran, T.C. 2005. Report of Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 25(1): 81-82.
-        Saghaei, N., Fallahzadeh, M. and Lotfalizadeh, H. 2018. Annoated cataloge of Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran. Transactions American Entomological Society, 144: 263-293.
-        Zerova, M.D. 1995. The parasitic Hymenoptera subfamilies Eurytominae and Eudecatominae of Palaearctics (Chalcidoidea, Eurytomidae). Naukova Dumka, Kyiv: 1–456 (In Russian).
-        Zerova, M.D. and Seregina, L.Ya. 1994. The seed-eating chalcid wasps of the Palaearctics. Naukova Dumka, Kyiv: 1–232 (In Russian).
-        Zerova, M.D., Fursov, V.N. and Klymenko, S.I. 2017. Distribution and host record of Bruchophagus robiniae (Hymenoptera, Eurytomidae) in Turkey. Vestnik Zoologii, 51(5): 439-442.
Zerova, M., Seryogina, L. and Karimpour, Y. 2008. New species of the chalcidoid wasps of the families Eurytomidae and Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Iran. Vestnikzoologii, 42(6): 101-108.