مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران از سال 1381 با مجوز صادر شده به شماره 124/18442 به تاریخ 17/12/1381 توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به عنوان یک مجله پژوهشی، توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر می‏ شود.

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1000381/3 مورخه 08 /05 /1381 با اعطای درجه علمی-پژوهشی به این مجله از شماره 2 سال 1389 موافقت نموده است.

 

نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران به‌صورت دوفصلنامه منتشر می‌شود و در پایگاه‌های معتبر Magiran، ISC  وRicest  نمایه شده است. مقالات پژوهشی در زمینه‌ حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران شامل تحقیقات آفات، بیماری ها و عوامل کنترل کننده طبیعی آنها در جنگلها و مراتع، نقش مدیریت جنگل ها و مراتع در حفظ اکوسیستم، بهداشت جنگل و آتش سوزی در جنگلها و مراتع، مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زا و تاثیر همزیستی با میکروارگانیسم ها در جنگلها و مراتع که برای نخستین بار منتشر می‌شود، برای چاپ در این نشریه بررسی می‌شوند.

 

برای آغاز فرایند بررسی مقاله، ارسال فایل‌های زیر الزامی است:

1) فایل اصلی مقاله؛ 2) فایل مشخصات نویسندگان؛ 3) فرم تکمیل شده تعهدنامه؛ 4) فایل نمودارها در محیط نرم‌افزار Excel (در صورت وجود) و تصاویر با فرمت JPEG

کلیه مقالات ارسالی به نشریه توسط سامانه همانندجو (iThenticate)  و همیاب سیناوب بررسی اولیه می‌شوند و بر مبنای مقدار مشابهت، درخصوص ادامه روند ارزیابی آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

 

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-123 

7. شناسایی و تنوع گونه‌ای حشرات بذرخوار لگوم‌های مرتعی Fabaceae)) خراسان شمالی

صفحه 82-95

سید علی اصغر کلانتری؛ محمد‌حسن صفرعلیزاده؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ سید ‌ابراهیم صادقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1735-0859
شاپا الکترونیکی
2383-1723