تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران (IJFRPR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله