تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران (IJFRPR) - واژه نامه اختصاصی